PRIVACYBELEID

Inwerkingtreding : 01/06/2019

 

Eurobase International NV (hierna “Eurobase”, “ons”, “wij” of “we”) zet zich in voor de privacy van haar klanten, contacten en de gebruikers van de website (de “Website”) (hierna gezamenlijk de “betrokkenen”) en zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van betrokkenen worden behandeld met respect voor hun fundamentele rechten en vrijheden en hun persoonlijke waardigheid, in het bijzonder met betrekking tot de vertrouwelijkheid.

 

Daarom hebben wij bij Eurobase dit Privacybeleid opgesteld om u in het kort uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen. Het beleid beschrijft eveneens uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de correctie van uw persoonsgegevens.

 

We kunnen betrokkenen vragen om bepaalde persoonlijke informatie en gegevens te verstrekken om onze diensten te verlenen, en we willen daarom uitleg geven over de procedures en manieren waarop we omgaan met gegevens die aan ons zijn verstrekt.

 

Huidig privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die in het kader van de verlening van onze diensten of via de Website worden verzameld en is niet van toepassing voor informatie die verzameld wordt via andere websites.

 

In dit Privacybeleid vindt u bovendien alle informatie zodat u duidelijk en geïnformeerd toestemming kunt geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien van toepassing.

 

In het algemeen zullen alle informatie en gegevens die u verstrekt of die anderszins door ons worden verzameld in de context van onze diensten, door Eurobase worden gebruikt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”).

 

Dit houdt met name in dat de verwerking van persoonsgegevens die door Eurobase wordt uitgevoerd, de principes respecteert van wettigheid, eerlijkheid, transparantie, beperking van doeleinden, beperking van opslag, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

 

1.      Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke?

De Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten is Eurobase, gevestigd in Eurobase International NV - Atealaan 26, 2270 Herenthout, België.

 

2.      Welke informatie verzamelen we van u?

In het kader van onze dienstverlening en bij uw gebruik van de Website, kan Eurobase informatie verzamelen en verwerken die betrekking heeft op u als individu en waarmee u kunt worden geïdentificeerd, hetzij rechtstreeks of samen met aanvullende informatie (“Persoonsgegevens”).

 

 

 

2.1.   Gegevens die vrijwillig door betrokkenen zijn verstrekt

In het kader van onze dienstverlening, kunnen we u verzoeken bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken, zoals onder meer:

 

-      Uw identiteitsgegevens (uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);

-      Uw facturatiegegevens.

 

2.2.   Browsergegevens (cookies)

Om ons toe te laten uw gebruikservaring tijdens het browsen op de Website aan te passen, kan Eurobase eveneens bepaalde gegevens verzamelen die niet toelaten om u individueel te identificeren (bv. het type browser), met behulp van cookies of andere trackingtechnieken.

Dit laat ons toe de Website te verbeteren om deze actueel te houden. U kan de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te deactiveren of om u vooraf te informeren betreffende het versturen van cookies.

U kan meer informatie vinden betreffende het gebruik van cookies op onze Website en hoe deze te deactiveren in onze cookie policy.

3.      Verwerkingsactiviteiten

De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats via de procedures, technische en elektronische middelen, die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens te beschermen. Dat zijn het verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, raadplegen, uitwerken, wijzigen, selecteren, ophalen, afstemmen, gebruiken, combineren, blokkeren, communiceren, verspreiden, wissen en vernietigen van gegevens, met inbegrip van een combinatie van twee of meer van deze activiteiten

 

4.      Waarom verwerken we Persoonsgegevens? Wat zijn de doeleinden voor verwerking en wettelijke grondslagen?

Wanneer u Persoonsgegevens meedeelt, verwerkt Eurobase deze uitsluitend voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn, in overeenstemming met de voorwaarden van het huidige privacybeleid.

 

Eurobase kan uw Persoonsgegevens gebruiken voor de onderstaande doeleinden:

 

·        Verlenen van een dienst/beheer van klantenrelatie

Dit betreft voornamelijk:

(a) het geven van antwoorden of het leveren van diensten die door u worden aangevraagd;

(b) het ontvangen van informatie van Eurobase;

(c) het verifiëren van uw identiteit;

(e) het verwerken van transacties die u aanvraagt;

(f) om indien nodig contact met u op te nemen en te reageren op uw verzoeken en vragen waaronder e-mails;

(g) om te antwoorden op uw correspondentie.

 

Er is geen toestemming vereist voor de verwerking van gegevens voor deze doeleinden, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de aangevraagde diensten, en daarom voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt of voor de implementatie van maatregelen die door u zijn aangevraagd voordat u een overeenkomst bent aangegaan (AVG art. 6,1b).

U bent niet verplicht om Eurobase uw Persoonsgegevens te geven voor deze doeleinden; als u dit echter niet doet, kan Eurobase geen diensten aan u verlenen.

·        Versturen van marketingcommunicatie (nieuwsbrieven)

Dit betreft voornamelijk het versturen van direct e-mail marketingcommunicatie met betrekking tot producten en diensten die door Eurobase worden verstrekt.

Verwerking voor deze doeleinden is gebaseerd op het legitieme belang van Eurobase.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van Persoonsgegevens voor dit doeleinde. Dit heeft geen geen gevolgen voor u (behalve dat u niet langer berichten van Eurobase ontvangt).

·        Verbetering van de Website

Om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren, de Website te verbeteren, de effectiviteit van Eurobase’s marketingactiviteiten en -diensten te evalueren, om statistische en demografische analyses uit te voeren op de zakelijke klanten en betrokkenen van Eurobase.

De verwerking voor dit doel is noodzakelijk om de legitieme belangen van Eurobase te behartigen die het bedrijf heeft bij de ontwikkeling en het beheer van de Website en om de diensten te verbeteren die op de Website worden verstrekt.

·        Misbruik/fraude

Om misbruik (van de Website) of frauduleuze activiteiten (via de Website) te voorkomen en te detecteren.

De verwerking voor dit doel is noodzakelijk om de legitieme belangen van Eurobase te behartigen die we hebben bij het voorkomen en detecteren van frauduleuze activiteiten of misbruik (voor potentieel criminele doeleinden).

 

5.      Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het kader van zijn activiteiten en voor de hierboven aangegeven doeleinden kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende entiteiten (“Ontvangers”):

 

·        Andere bedrijven binnen de Ferrero Groep voor interne administratieve doeleinden;

 

·        Formeel aangewezen gegevensverwerkers, die specifieke verwerkingsdiensten of aanvullende diensten verlenen (bijv. gegevensopslag, het voor ons verzenden van berichten, webhosting, klantenservice, IT-diensten) namens Eurobase en volgens onze instructies. In dit geval, wordt nagegaan welke maatregelen de gegevensverwerker genomen heeft ter bescherming van Persoonsgegevens en wordt dit contractueel vastgelegd.

 

·        Geselecteerde personen die door Eurobase zijn geautoriseerd voor het verwerken van Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven uiteengezet (bijv. werknemers van Eurobase);

 

·        Openbare overheden, -instanties of autoriteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of bindende regelgeving. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

 

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan andere externe partijen, uitgezonderd in bijzondere gevallen.

6.      Gegevensdoorgifte

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar andere landen van de Europese Unie waar de locaties of de servers van Eurobase of van zijn leveranciers zich bevinden.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten het grondgebied van de Europese Unie.

 

7.      Kinderen

Eurobase verwerkt geen Persoonsgegevens van kinderen.

 

8.      Beveiliging van Persoonsgegevens

Alle Persoonsgegevens die door Eurobase worden verzameld en verwerkt, worden zodanig opgeslagen en verwerkt dat het risico van vernietiging, verlies (inclusief onbedoeld verlies), ongeautoriseerde toegang / gebruik of incompatibel gebruik met het aanvankelijke doel voor het verzamelen, wordt geminimaliseerd. Dit wordt bereikt door de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die Eurobase heeft ingesteld.

 

9.      Bewaren van Persoonsgegevens

In het algemeen bewaart Eurobase uw Persoonsgegevens uitsluitend zolang als strikt noodzakelijk is, in overeenstemming met het doeleinde waarvoor deze werden verzameld:

 

·        Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het verlenen van een dienst en het beheer van klantenrelatie worden door Eurobase bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om aan deze doeleinden te voldoen. Informatie wordt echter langer bewaard als we deze nodig hebben om claims te behandelen met betrekking tot de diensten of om de belangen van Eurobase te beschermen met betrekking tot potentiële aansprakelijkheid met betrekking tot de dienstverlening.

 

·        Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het versturen van marketingcommunicatie (nieuwsbrieven) worden door Eurobase bewaard zolang als strikt noodzakelijk wordt geacht om de doeleinden te voldoen waarvoor deze werden verzameld.

 

·        Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het vermijden van Misbruik/Fraude en Verbetering van de Website worden door Eurobase bewaard zolang als strikt noodzakelijk wordt geacht om de doeleinden te voldoen waarvoor deze werden verzameld.

 

Na deze periodes worden alle Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, met uitzondering van de gegevens die wij wettelijk verplicht langer moeten bewaren.

 

10.   Beheer van uw Persoonsgegevens

 

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze laten gelden?

 

Als betrokkene inzake de verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om op enig moment de onderstaande rechten te laten gelden:

 

§  Informatie te krijgen over het bestaan van uw Persoonsgegevens die door Eurobase worden verwerkt, en toegang tot of een kopie van deze gegevens;

§  Uw Persoonsgegevens bijwerken, wijzigen en/of corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;

§  Uw Persoonsgegevens te laten wissen als u vindt dat de verwerking onnodig of anderszins onwettig is, Persoonsgegevens anoniem te maken, gegevens te blokkeren waarvan de verwerking onwettig is of grenzen te stellen voor de verwerking;

§  Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op basis van relevante gronden met betrekking tot uw specifieke situatie, waarvan u vindt dat Eurobase hierdoor uw Persoonsgegevens niet mag verwerken voor een bepaald doel;

§  Uw toestemming intrekken voor de verwerking, waar uw toestemming dient als de wettelijke basis voor verwerking – dit heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming is uitgevoerd.

§  De verwerking van uw Persoonsgegevens laten beperken, waar u vindt dat de verwerkte Persoonsgegevens onnauwkeurig zijn, of dat de verwerking onnodig of onwettig is, en als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;

§  Overdraagbaarheid – u hebt het recht om een kopie van de Persoonsgegevens te verkrijgen die u aan Eurobase hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en u hebt ook het recht om de overdracht van deze Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;

 

U mag te allen tijde de rechten uitoefenen die onder de geldende wetgeving van kracht zijn, door het relevante verzoek te richten aan Eurobase via het volgende e-mailadres: eurobase@eurobase.be.

Ten slotte hebt u het recht om klachten in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming van België (GBA op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact), als u van mening bent dat wij op onwettige wijze met uw Persoonsgegevens zijn omgegaan.

 

11.   Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid werd van kracht op 01/06/2019 . Laatste wijziging: 01/06/2019

 

Eurobase behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk aan te passen, of de inhoud ervan bij te werken, bijv. als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.

 

Eurobase nodigt u daarom uit om dit Privacybeleid te bekijken zodat u de nieuwste, bijgewerkte versie van het Privacybeleid kent en u constant op de hoogte bent van de wijze waarop Eurobase Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.